Превземи го календарот за 2020

НАПОМЕНА:
1. Календарот за конечен и реализирање на истиот ќе зависи од мерките кои ќе ги донесе Владата
во понатамошниот период.
2. Се задолжуваат организаторите за време одржување на натпреварите да ги спроведуваат
препораките на Владата