Почитувани,
Автомобилистичката федерација на Македонија согледувајќи ја состојбата со Kовид 19 е приморана да направи продолжување на рокот за уплата на лиценци и по основ на тоа го доставува следното :

И З В Е С Т У В А Њ Е

Со кое ве известуваме дека уплатата за чланарина за пилотска лиценца кој ја нема извршено , истата треба да ја уплатите до 30.март.2021 година. Доколку не се изврши уплата во наведениот рок, износот на истата ќе биде зголемен согласно ценовникот на АФМ.
Со почит,

Почитувани,

Ве известуваме дека уплатата за чланарина за пилотска лиценца треба да ја извршите во рок од 15 работни дена, односно до 28.02.2021 година. Доколку не се изврши уплата во наведениот рок, износот на истата ќе биде зголемен согласно ценовникот на АФМ.

Со почит,