Почитувани,
Автомобилистичката федерација на Македонија согледувајќи ја состојбата со Kовид 19 е приморана да направи продолжување на рокот за уплата на лиценци и по основ на тоа го доставува следното :

И З В Е С Т У В А Њ Е

Со кое ве известуваме дека уплатата за чланарина за пилотска лиценца кој ја нема извршено , истата треба да ја уплатите до 30.март.2021 година. Доколку не се изврши уплата во наведениот рок, износот на истата ќе биде зголемен согласно ценовникот на АФМ.
Со почит,